Вовед во логаритамски равенки со едноставни примери за равенство во логаритамска форма.

Ednostavno ravenstvo vo logaritamska forma

Одредување на непозната x во различни делови од логаритамски запис.Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,