Интересен метод за пресметување на изминат пат од график брзина време. Секој интервал од патувањето се разгледува на различен начин. Вкупниот пат се одредува како збир од изминатиот пат во сите поединечни интервали.

Presmetuvanje izminat pat od grafik brzina vreme

За да се користи овој метод, ученикот мора да знае формули за пресметување на плоштина кај правоаголен триаголник и формула за плоштина на квадрат!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,