Видео кое ги содржи најупотребуваните правила за оперирање со логаритми. Во видеото ќе видите правила за логаритмирање:

а) Собирање и одземање на логаритми

б) множење и делење на логаритми

в) Множител пред логаритам со степен на логаритам

Osnovni pravila za operiranje so logaritmi

г) Правило за промена на основа на логаритам

д) Правила за брзо добивање на решението

Сите правила се надополнете со по неколку примери кои се решени и може да ви послужат за вежбање. Пред да започнете со изучување на овие правила задолжително погледнето го видеото кое ќе ви помогне да научите што е тоа логаритам!Следете ја www.matematikazasite.com!

Следете ги информациите и материјалите кои ќе бидат објавени во иднина со поврзување на профилите на www.matematikazasite.com на Facebook, Instagram, Twitter и Youtube со користење на копчињата подолу.

 

Tags: , , ,